BIP.gov.pl

Klauzula informacyjna – przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:


 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, zwany dalej „Administratorem” lub „SZPZLO Warszawa-Mokotów”
  Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl
  - telefonicznie: 22 541-72-70

 2. Inspektor ochrony danych
  SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - przez e-mail: iod@zozmokotow.pl

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  1) Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: wszczęcie oraz prowadzenie postępowania skargowego i wnioskowego
  2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w zakresie obowiązków wynikających z przepisów (w tym Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków)

 4. Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane
  SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.

 5. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców
  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SZPZLO Warszawa-Mokotów uczestniczącym w wykonywaniu działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów tj. dostawcom usług zaopatrujących SZPZLO Warszawa-Mokotów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami,
  2) podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim,
  3) podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek.

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  3) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych podyktowane jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.

 9. W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Sylwia Górzkowska
Publikacja dnia: 27.08.2018
Podpisał: Sylwia Górzkowska
Dokument z dnia: 27.08.2018
Dokument oglądany razy: 5965
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów