BIP.gov.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych praktykantów, stażystów, wolontariuszy


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2016 119.1 z 04.05.2016), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, zwany dalej „SZPZLO Warszawa-Mokotów” lub „Administratorem”
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
- adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl,
- telefonicznie: 22 541-72-70

 

Inspektor ochrony danych
SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
- przez e-mail: iod@zozmokotow.pl

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
1) SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, dla celów:

  • związanych z możliwością odbycia przez Panią/Pana praktyk, stażu lub wolontariatu w SZPZLO Warszawa-Mokotów
  • związanych z potrzebą zapewniania bezpieczeństwa na terenie SZPZLO Warszawa-Mokotów, w tym bezpieczeństwa informacji i zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obsługi administracyjnej i IT praktyk, stażu lub wolontariatu

2) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest/są:

  • zawarcie i wykonywanie umowy w związku z odbywaniem praktyk lub stażu, a także właściwe przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czy ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • prawnie uzasadnione interesy SZPZLO Warszawa-Mokotów tj. wewnętrzne cele administracyjne

 

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane
SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny dla udokumentowania odbycia przez Panią/Pana praktyk, stażu lub wolontariatu w SZPZLO Warszawa-Mokotów realizowanych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SZPZLO Warszawa-Mokotów, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które będą zobowiązywały do dalszego przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców
Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1) Administrator może przekazywać Pani/Pana dane tożsamościowe i kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres email) kontrahentom SZPZLO Warszawa-Mokotów (klientom, dostawcom, partnerom) w związku z wykonywaniem Pani/Pana praktyki, stażu lub wolontariatu
2) Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora
3) podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim
4) świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, prawne i windykacyjne.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma także zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy SZPZLO Warszawa-Mokotów przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
6) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od SZPZLO Warszawa-Mokotów Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SZPZLO Warszawa-Mokotów przesłał je do innego administratora. Jednakże SZPZLO Warszawa-Mokotów zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości odbycia praktyk lub stażu SZPZLO Warszawa-Mokotów.

 

W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów, nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 6860
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów