BIP.gov.pl

Inform. dla osoby skład. zam. na receptę/zlec. na kontynuację leczenia lub zaopatrz. w wyr. med.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, mailowo: biuro@zozmokotow.pl, telefonicznie: 22 541-72-70. ​

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, mailowo: iod@zozmokotow.pl. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych: rozpoznanie zamówienia na receptę/zlecenie na kontynuację leczenia lub zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz jego realizacja. 

 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, art. 42 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

 

Dane osobowe w związku z tym, iż informację o osobie, której przekazano receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji, a w związku z tym dane osobowe przetwarzane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza; 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat oraz przez okres ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione przepisami prawa, inne niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim. 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: a) dostępu do danych osobowych, b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

Podanie danych osobowych podyktowane jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością realizacji zamówienia na receptę/zlecenie na kontynuację leczenia lub zaopatrzenia w wyroby medyczne. 

 

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 6973
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów