BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 08.08.2018, zmieniona z powodu:
aktualizacja

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2016 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:


 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, zwany dalej „SZPZLO Warszawa-Mokotów”.
  Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl,
  - telefonicznie: 22 541-72-70
   
 2. Inspektor ochrony danych
  SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa 
  - przez e-mail: iod@zozmokotow.pl
   
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  1) SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, dla celów:
  1. zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, diagnozy medycznej,
  2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, ,
  3. realizacji obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Narodowy Fundusz Zdrowia),
  4. realizacji obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych środków publicznych, w tym z dotacji,
  5. realizacji obowiązków wynikających z udzielania komercyjnych świadczeń opieki zdrowotnej,
  6. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, ,
  7. zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
  8. zapewnienia bezpieczeństwa sieci,
  9. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  2) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest/są:
  1. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w zakresie obowiązków wynikających z przepisów (w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), 
  2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (np. w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń, zabezpieczenie sieci i informacji),
  3. zapewnienie opieki zdrowotnej, cele profilaktyki zdrowotnej, medycyna pracy, diagnoza medyczna, leczenie, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotne.
    
 4. Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane
  SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przechowywać Państwa dane osobowe:
  1) zawarte w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza; 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat
  2) wszelkie dane przetwarzane ze względów podatkowych SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzał przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
  3) z zastrzeżeniem ww. terminów, jeżeli Państwa dane osobowe były przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzał dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń.
   
 5. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców
  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów, jak również realizacji praw pacjenta, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1) Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SZPZLO Warszawa-Mokotów uczestniczącym w wykonywaniu działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów tj:
  1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z SZPZLO Warszawa-Mokotów, w celu zapewnienia ciągłości leczenia, dostępności opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej
  2. dostawcom usług zaopatrujących SZPZLO Warszawa-Mokotów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie podmiotem
  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  2) Osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta
  3) Innym Administratorom
  4) Podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych
  Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
  2) prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, oraz kiedy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy SZPZLO Warszawa-Mokotów przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z ust. 3 pkt. 2) lit. b) niniejszej Klauzuli
   
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
   
 8. Podanie danych osobowych podyktowane jest wymogiem ustawowym, są Państwo zobowiązani do ich podania, niepodanie danych osobowych skutkować może w sytuacjach prawnie dopuszczalnych odmową udzielenia świadczenia.
   
 9. W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Sylwia Górzkowska
Publikacja dnia: 08.08.2018
Podpisał: Sylwia Górzkowska
Dokument z dnia: 08.08.2018
Dokument oglądany razy: 5743
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów