BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 09.08.2018, zmieniona z powodu:
zmiana autora dokumentu

Informacja publiczna


Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, dalej jako „SZPZLO Warszawa-Mokotów” lub „Administrator”
  Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl,
  - telefonicznie: 22 541-72-70

 2. Inspektor ochrony danych
  SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - przez e-mail: iod@zozmokotow.pl

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udzielenie informacji publicznej tj. udzielania odpowiedzi lub odmowy dostępu do informacji publicznej.
  2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

 4. Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane
  SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.

 5. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców
  Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie SZPZLO Warszawa-Mokotów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora,
  2) podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim,
  3) świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek.

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  3) prawo żądania usunięcia danych osobowych.
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych podyktowane jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.

 9. W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów, nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Sylwia Górzkowska
Publikacja dnia: 09.08.2018
Podpisał: Sylwia Górzkowska
Dokument z dnia: 09.08.2018
Dokument oglądany razy: 6555
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów