Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów na mocy zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. "w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata" ogłasza konkurs ofert na wynajem części nieruchomości określonej w przedmiocie konkursu.

 

Pokaż treść ogłoszenia o konkursie ofert na najem powierzchni