Rozmiar czcionki

OGŁOSZENIE

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

 

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), którego łączna wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, zaprasza do złożenia oferty na Dostawę i montaż 24 kpl. zabudów szkłem bezpiecznym, rejestracji pacjentów w Przychodniach Lekarskich SZPZLO Warszawa – Mokotów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Pliki do pobrania i pozostałe informacje

 


OGŁOSZENIE

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

 

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), którego łączna wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z przychodni lekarskich wchodzących w skład SZPZLO Warszawa - Mokotów.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie ODPADY KOM. 2020 OGŁOSZENIE

Zal.nr 1 do Zaproszenia Formularz Ofertowy ODPADY KOM. 2020

Zal.nr 2 do Zaproszenia Formularz asortymentowo-cenowy ODPADY KOM. 2020

Zal.nr 3 do Zaproszenia PROJEKT Umowy ODPADY KOM. 2020

Zal.nr 3 do Projektu Umowy ODPADY KOM. 2020 RODO art.13

Zal.nr 4 do Projektu Umowy ODPADY KOM. 2020 RODO art.14

 

Informacja z otwarcia ofert

Publikacja dnia: 28.07.2020

Informacja z otwarcia ofert


 

Postępowanie na dostawę szczepionek przeciw grypie prowadzone jest przez Grupę Zakupową na podstawie zawartego w dniu 28 maja 2019 r. porozumienia, którego Liderem jest SPZZLO Warszawa-Żoliborz. SZPZLO Warszawa-Mokotów jako Strona porozumienia informuje, że w dniu 06.06.2019 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę szczepionek przeciw grypie”. Dokumentacja do nin. post. nr 7/D/2019 dostępna jest na stronie internetowej Lidera pod adresem: https://www.spzzlo.pl/11,zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2019 r_.pdf  

Odpowiedź na zapytania

ODP na Zapytania nr 1 2 SZCZEP. GRYPA 2019 z dnia 14.06.2019

Informacja z otwarcia

Informacja z otwarcia ofert-18.06.2019

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Wynik przetargu szczepionki p.grypie - 24.06.2019

 

 


 

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE  

SZPZLO Warszawa-Mokotów informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1575/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zasad dokonywania wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzi Postępowanie w sprawie wyłonienia firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego SZPZLO Warszawa – Mokotów za rok 2019 i 2020 na podst. art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w ramach procedury prowadzonej zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 euro w SZPZLO Warszawa-Mokotów – Zarządzenie nr 123/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.), zapraszając Wykonawców przez siebie wybranych do złożenia ofert w przedmiocie zamówienia, gdzie termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2019 roku o godz. 14:00 (Post. nr 70 / ZP / 30 / 2019). 

 

ZAWIADOMIENIE O  WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania:

Znak sprawy: SZP.26.2.70.2019

Postepowanie w sprawie wyłonienia  firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego SZPZLO Warszawa – Mokotów za rok 2019 i 2020

Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, zarekomendowano wybór oferty złożonej przez BILANS – AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o. o.

Decyzją Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2019 roku wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BILANS – AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o. o.

Wybrana oferta została oceniona i uzyskała największą liczbę punktów. W zakresie formalno-prawnym oferta spełniła warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert, jak również mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość punktów

w kryterium

Liczba przeprowadzonych audytów

Wartość punktów
w kryterium

Cena

ŁĄCZNA

WARTOŚĆ

PUNKTÓW

I

Grażyna Bamber – Biegły Rewident

ul. Batalionów Chłopskich 82B lok. 32,

14,12 pkt

70,59 pkt

84,71 pkt

II

Małgorzata Stępień Biegły Rewident

ul. Rembielińska  20/149, 03-352 Warszawa

Oferta nie spełniła wymogów formalnych - błędny wykaz

------- pkt

Oferta odrzucona

III

Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk

ul. Wańkowicza 1 lok 21, 02-796 Warszawa

Oferta nie spełniła wymogów formalnych - brak wykazu

------- pkt

Oferta odrzucona

IV

BILANS – AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o .o.

ul. Ogrodowa 37, 00-873 Warszawa

20,00 pkt

80,00 pkt

100,00 pkt